"RBS" Profesjonalne Usługi BHP dla Firm

O firmie

Nasza Firma oferuje Państwu jedno z najkorzystniejszych rozwiązań pozwalających na redukcję kosztów firmy, jakim jest podpisanie umowy na obsługę bhp - czyli stały nadzór bhp nad Państwa firmą. 
Nadzór bhp jest doskonałym rozwiązaniem, pozwalające powierzyć obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń, dokumentacji bhp i innych zadań wynikających z ustawy i przepisów. 
Przedsiębiorstwo - firma może się wówczas skupić nad swoimi głównymi celami statutowymi

Naszym Klientom oferujemy:

• kompleksowe usługi BHP, wykonywanie zadań służb BHP, 
• szkolenia BHP, opracowanie dokumentacji BHP firmy, 
• audyt BHP, ocena ryzyka zawodowego, 
• wypadki przy pracy/pomoc prawna, 
• wdrażanie Systemów Zarządzania BHP, 
• występowanie w imieniu Klienta przed sądem pracy, 
• pomoc prawna w sprawach ZUS, 
• opracowanie instrukcji BHP i regulaminu pracy, 
• ustalenie okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, 
• prowadzenie dochodzeń powypadkowych, opracowanie dokumentacji powypadkowej, 
• sporządzenie dokumentacji powypadkowej dla ZUS, 
• minimalne wymagania maszyn i urządzeń w zakresie BHP, 
• pogotowie BHP, szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej, szkolenia p.poż, 
• opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 
• oznakowanie obiektu zgodnie z wymogami p.poż.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

• sporządzanie analiz stopnia spełnienia przez Pracodawców wymagań prawnych i zasad w zakresie bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 
• doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów BHP, 
• opracowywanie protokołów powypadkowych z dziedziny BHP, 
• bieżące informowanie Pracodawców o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia, 
• przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, 
• sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem w zakładzie właściwego stanu BHP,
• sporządzenie oceny ryzyka zawodowego w sposób kompleksowy – opracowanie dokumentacji, na życzenie klienta przeszkolenie w zakresie właściwych metod przekazywania i prowadzenia dokumentacji oraz informowania pracowników o zagrożeniach wynikających z wykonanej oceny. 
• współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich, 
• sporządzanie ogólnych analiz stanu bhp, zawierających propozycję przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
• udział w komisji przekazującej do użytkowania nowe lub zmodernizowane obiekty, maszyny i urządzenia, 
• udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów oraz instrukcji ogólnych i stanowiskowych dotyczących bhp, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków,
• udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków, 
• doradztwo w zakresie obowiązku doboru najwłaściwszych środków ochrony osobistej i zbiorowej na stanowiskach pracy,
• analiza stanowisk pracy pod kątem organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami, 
• udział w opracowywaniu zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz posiłków i napojów,
• reprezentowanie firmy przed organami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy (Państwowa Inspekcja Sanitarna).